CODEFORCE Maciej Kałwak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup usług doradczych pozwalających na rozwój CODEFORCE MACIEJ KAŁWAK”.

Celem projektu jest nabycie kompleksowej usługi doradczej w celu zweryfikowania potencjału rozwoju firmy CODEFORCE poprzez wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań związanych z obszarem Fintech.

Dofinansowanie projektu z UE: 57 800,00 PLN

Aktualne postępowania ofertowe:

W związku z realizacją projektu pt. „Zakup usług doradczych pozwalających na rozwój CODEFORCE MACIEJ KAŁWAK” (dalej: Projekt) w ramach projektu grantowego „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP – ZIT WROF”, realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB”, CODEFORCE Maciej Kałwak ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na nabycie usługi doradczej.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.09.2018r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie)

Treść zapytania ofertowego – plik do pobrania: Zapytanie ofertowe Codeforce

Załącznik nr 1 Formularz oferty – plik do pobrania: Formularz ofertowy Codeforce

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: W wyniku zapytania ofertowego została wybrana oferta Polskiej Fundacji Rozwoju Biznesu